سیاست های انقباضی وزیر توانست سهم تولید داخل را به ۹۹ درصد عددی برساند
 
برای الگو شدن جهانی نیازی به عدد سازی نیست، نمک بر زخم صنعت نپاشید!

بعد از افتضاح گزارشات کرونا، برای نشان دادن سیاست های  نمکی در  دارو شاهد ارائه آمارنامه هایی در سال های ۹۸ و ۹۹ شش ماهه بودیم که کلا غلط بودند و اخیرا با انتشار آمارنامه ی سال ۹۹ در سایت سازمان غذا و دارو شاهد سهم عددی ۹۸.۷ درصدی تولید داخل در بازار هستیم که اگر به داده های پایه ی آن نگاه کنیم ظن عدد سازی دور از ذهن نیست.


1- یک ردیف از گزارش شما 3.4% کل بازار است که به سهم تولید اضافه شده است!

2- آیا ما داروهایی با بسته بندی چند هزار عددی داریم؟ که تیراژ بازار تولید را بالاتر شود!

3-  چرا به نسبت سال های گذشته تعداد 13 هزار ردیف های فروش در گزارش کمتر است؟ با فرض عدم حضور پخش های جدید و قرارداد های فروش جدید تامین کنندگان با پخش ها

4-  چرا چند صد قلم محصول فروش ریالی دارند فروش عددی ندارند و برعکس؟

5-  چرا چند صد قلم قیمت نامتعارفی کمتر از ۵۰ تک تومنی دارند؟(سهم عددی ۷.۱ درصدی از بازار )

6- آخرین قیمت برای ارزش گذاری بازار فروش محصولات استفاده شده است که اگر بخواهم بگویم که ارزش بازار ریالی با حداقل 26% خطا همراه شده است. مغایرت های ریالی فروش برندها با قیمت های بازار را چک نموده اید؟

7- حدود 313 دارو نقص کد دارند و مپ آنها دچار اشکال است یا بعضا تکراری هستند

8-  برخی از داروهای مورد اشاره در گزارش چندین کد ژنریک دارند مثل ریباورین 200، سولفاسالازین، تریپتورلین11.25 و ...

9- جالبتر اینکه در فروش گزارش 6 ماهه منتشره قبلی، ریال و عدد برخی داروها بیشتر این گزارش است!


10- تعداد زیادی از فروش ریالی به قیمت مصرف کننده نیست بلکه فروش درب پخش است. که باعث گمراهی بیمه ها و دیگر ارگانها برای پوشش سهم تعهدی خودشان میشود

11- درصورت صحت فروش رانیتیدین در سال 99 ، با حدود 20 میلیون عدد ! تمام اهداف و نظریه های فکری راه اندازی سامانه TTAC را به چالش میکشد! در 22 فروردین 99 دستور جمع آوری کلیه ی رانیتیدین از سطح عرضه انجام شده است! در گزارش شش ماهه اول 99 منتشره توسط سازمان  فروش سه میلیارد تومانی داشته که در 12 ماهه  10 میلیارد تومان فروش آمده ! این چطور ممکنه که محصول ریکال شده فروش در زنجیره داشته باشد!

12- با فرض صحت داده های فروش لونوژسترول دوز 1.5 میلی گرم که برای مصرف جلوگیری از بارداری استفاده میشود ، 12 میلیون مرتبه در سال گذشته از بارداری ایرانیان جلوگیری شده است! یا وقتی به مصرف پنی سیلین نگاه میکنیم حداقل به هر ایرانی یک ویال تزریق شد است!

13- با توجه به سطح داده های منتشره و بررسی اجمالی آن، با کشف 7800  ردیف خطا در گزارش  که از نظر ریالی 25 % خطا و از نظر عددی 16% خطا مشاهده شد. که با بررسی دقیقتر، این درصد ها افزایش خواهد یافت.

14- آیا طی چند سال با صرف هزینه چند ده میلیاردی برای سامانه TTAC ، این سامانه مرجع این گزارش است؟


آقای داروساز!

 

 

دانلود فایل گزارش پر ایراد از سایت سازمان غذا و دارو :  لینک