سوابق مسئولیت های علمی و اجرایی:


١) عضو هیات علمی و استاد تمام دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

٢) معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

٣) رئیس انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران  

٤) عضو و رئیس هیات مدیره شرکت داروسازی اکسیر 

٥) عضو هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران 

٦) عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی وزارت متبوع  

٧) عضو کارگروه توسعه نظارت و ارزیابی امور بیمارستانی سازمان غذا و دارو

٨) عضو کارگروه تخصصی تلفیق دارویی سازمان غذا و دارو 

٩) عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی بورد داروسازی بالینی وزارت متبوع  

١٠) عضو شورای آموزشی و شورای پژوهشی دانشکده داروسازی شهید بهشتی 

١١) عضو شورای پژوهشی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

١٢) عضو هیات تحریریه مجله Iranian J. Pharma. Res 

١٣) عضو هیات تحریریه مجله Journal of Pharmaceutical Care  

١٤) عضو کمیته اجرایی اخلاق در پژوهش دانشگاه شهید بهشتی

١٥) عضو شورای مرکز رشد فن آوری های دارویی دانشگاه شهید بهشتی

١٦) سرپرست سابق داروخانه بیمارستان آموزشی بوعلی تهران 

١٧) بازرس سابق انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران 

١٨) مدیر گروه آموزشی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سه دوره

١٩) معاون آموزشی سابق دانشکده داروسازی شهید بهشتی

٢٠) عضو سابق هیات مدیره انجمن مدیریت و اقتصاد داروی ایران