شماره نظام پزشکی داروسازی

نام کاندیدا

ردیف

8906

دکتر مهدی پیرصالحی

1.    

 

7038

دکتر علیرضا اذانی

2.    

 

8884

دکتر فرامرز افشین

3.    

 

5539

دکتر یونس پناهی

4.    

 

5331

دکتر مسعود جلال

5.    

 

12794

دکتر سید حمید خوئی

6.    

 

6189

دکتر مرتضی خیرآبادی

7.    

 

3470

دکتر جمشید سلام زاده

8.    

 

15662

دکتر سید حسام الدین  شریف نیا

9.    

 

6320

دکتر بهمن صبور

10. 

 

11000

دکتر آرش محبوبی

11. 

 

15490

دکتر احسان والی

12. 

 

1431

دکتر غلامرضا ولاشجردی فراهانی

13. 

 

4879

دکتر وحید محلاتی

14.