به نام خدادر این پیج به راهکار های ساده ای برای مدیریت بهتر داروخانه می پردازم که انشا... بتوانم قدم موثری در بهبود فرآیند ارائه خدمات دارویی به ملت بزرگ و محترم ایران داشته باشیم.


در داروخانه ها اعمال ویژه ای انجام میگیرد که از چشم عزیزان به دور است و بعضا به خاطر استرس بیماری فردی یا در یکی از اعضای خانواده، صبر و تحمل ویژه ای را در ارئه خدمات دارویی می طلبد.


دکتر سید سجاد حسینی