با سلامنتایج انتخابات انجمن علمی داروسازاندکتر خوبی١٥٩ رای

دکتر سبحانیان١٥٣رای

دکتر کبریایی و

دکتر هاشمیان١٣٨رای

دکتر جلال١٢٢رای

دکتر شانه ساز ١١٧رای

دکتر رزازان ٨١رای


به عنوان هیئت مدیره انتخاب شدند