شرکت

نام دارو

 

نام ژنریک

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

REMERON® 30MG TAB

Nirtazapine

 

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

REMERON® 30MG TAB

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

REMERON® 30MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

LORENZOS OIL <SHS> 500ML SOL

Oleic Acid/Erucic

فوریتهای داروئی سها کیش

INVEGA® 9MG TAB

Paliperidone

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

HUMATIN® 250MG CAP

Paromomycin

 

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

HUMATIN®125 MG/5ML 60 ML SYRUP

فوریتهای داروئی سها کیش

PERINDOPRIL <KRKA> 2MG  TAB

Perindopril

فوریتهای داروئی سها کیش

REGITIN® 10MG/ML AMP

Phentolamine Mesylate

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

NOOTROP® 3G/15ML AMP

Piracetam

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

PIZOTIFEN <ACTAVIS> 1.5MG TAB

Pizotifen

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

SANDOMIGRAN® 0.5MG TAB

Pizotifen

 

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

SANDOMIGRAN® 0.5MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

ISENTRESS® 400MG TAB

Ralegravir

فوریتهای داروئی سها کیش

LUCENTIS® 10MG/ML AMP

Ranibizumab

فوریتهای داروئی سها کیش

RANEXA® 500MG TAB

Ranolazine

فوریتهای داروئی سها کیش

SPIRAXIN® 200MG TAB

Rifaximin

 

فوریتهای داروئی سها کیش

XIFAXAN® 200MG TAB

فوریتهای داروئی پدیده دنا

VEXOL® 1% 5ML OPH DROP

Rimexolone

فوریتهای دارویی نوین آوران

NPLATE® 250MCG VIAL

Romiplostim

فوریتهای داروئی سها کیش

NEUPRO® 8MG/24H PLASTER

Rotigotin

فوریتهای دارویی نوین آوران

CRIZALK®250MG  CAP

SH Multivitamin

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

JANUVIA®100 MG  TAB.

Sitagliptin

فوریتهای داروئی سها کیش

JANUVIA® 100MG TAB

فوریتهای دارویی نوبین آزما

JANUVIA® 100MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

JANUVIA® 25MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

JANUVIA® 50MG TAB

فوریتهای داروئی رضا دارو پارس

FLEET® 133ML ENEMA

Sodium Diphosphate Enema

فوریتهای دارویی پلر دارو

PROTELOS® 2G  SACHET

Strontium Ranelate

فوریتهای داروئی سها کیش

PROTELOS® 2G  SACHET

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

PROTELOS® 2G  SACHET

فوریتهای داروئی سها کیش

DOLMATIL® 200MG TAB

Sulpiride

فوریتهای دارویی شفایاب فردا

CIALIC® 10MG TAB

Tadalafil

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

MICARDIS PLUS® 80/12.5MG TAB

Telmisartan/Hydrochlorothiazide

فوریتهای دارویی پلر دارو

MICARDIS PLUS® 80/12.5MG TAB

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

MICARDIS PLUS® 80/12.5MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

MICARDIS PLUS® 80/12.5MG TAB

فوریتهای دارویی پلر دارو

MICARDIS® 80MG TAB

Telmizartan

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

MICARDIS® 80MG TAB

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

MICARDIS® 80MG TAB

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

MICARDIS® 80MG TAB

فوریتهای داروئی سها کیش

SUSTANON® 250MG AMP

Testostrone Enantatr

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

TESTOGEL® 50MG GEL

Testostrone gel

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

TESTOGEL® 50MG/G SACHET

Testostrone gel

فوریتهای داروئی سها کیش

TETMODIS® 25MG TAB

Tetrabenazine

فوریتهای داروئی سها کیش

MYRIN® 100MG TAB

Thalidomide

فوریتهای داروئی سها کیش

GABITRIL® 15MG TAB

Tiagabine Hcl

فوریتهای داروئی سها کیش

LIVIAL® 2.5MG TAB

Tibolone

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

HYCAMTIN® 4MG VIAL

Topotecan

فوریتهای داروئی سها کیش

TORASEMID-HEXAL® 20MG TAB

Torasemid

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

YONDELIS® 1MG VIAL

Trabectedin

فوریتهای داروئی سها کیش

YONDELIS® 1MG VIAL

فوریتهای داروئی سها کیش

TROSPI® 30MG TAB

Trospium

فوریتهای داروئی سها کیش

CAPRELSA® 300MG TAB

Vandetinib

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

LEVITRA® 20MG TAB

Vardenafil

فوریتهای دارویی پلر دارو

LEVITRA® 20MG TAB

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

LEVITRA® 20MG TAB

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

COUMADINE® 2MG  TAB

Warfarin Sodium

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

ZALTRAP® 100MG/4ML VIAL

Ziv-Aflibercept vial

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

ZALTRAP® 200MG/8ML VIAL

فوریتهای داروئی پویش داروگستر برتر فارس

PROLIA® 60 MG  INJECTION

 

فوریتهای داروئی دارو درمان افق جم

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای داروئی سها کیش

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای داروئی سها کیش

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای دارویی فرازآوران درمان

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای دارویی نوین آوران

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای دارویی نوین آوران

PROLIA® 60 MG  INJECTION

فوریتهای داروئی سها کیش

SOY ISOFLAVONES <LAMBERTS> TAB

مکمل حاوی سویا

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

ANUSOL® 25G OINT

نام ژنریک ندارد ترکیب حاویZinc Oxide

 

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

ANUSOL® 25G OINT

فوریتهای دارویی امید پارسیان البرز دماوند

ANUSOL® SUPP

فوریتهای داروئی سینا آرات گستر

ANUSOL® SUPP

فوریتهای داروئی نور اندیشان روز آمد

ANUSOL® SUPP

فوریتهای دارویی نوین آوران

ANUSOL® SUPP

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

GAVISCON ADVANCE® 200ML SYRUP

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

 

فوریتهای داروئی دارو درمان فاتح

GAVISCON® 500MG TAB

فوریتهای دارویی سپاکو دارو

NOVALGIN® 100ML  DROP