قابل توجه داروخانه ها و مراکز بیمارستانی و درمانی


برخی محصولات تولیدی کارخانجات تولیدی داروپخش(نامه 8328 مورخ 93/7/15) را در اسرع وقت قرنطینه و  به شرکت های توزیعی مرجوع شوند:

سرم سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری بچ 961

سرم سدیم کلراید 0.9% یک لیتری بچ 961


سرم دکستروز 33.3 و سدیم کلراید نیم لیتری بچ 790 و 789
سرم دکستروز 33.3 و سدیم کلراید یک لیتری بچ 790 و 789

رینگر محلول نیم لیتری  بچ 648
رینگر محلول یک لیتری  بچ 648

سدیم کلراید محلول شستشو یک لیتری بچ 421
سدیم کلراید محلول سشتشو نیم لیتری بچ 421