با عنایت به نامه های شماره 65900/653 ،65906/653 ، 65920/653 ، 65994/653 ،65990/653 ،66002/653 ، 66007/653 ، 65985/653 مورخ 93/6/12 و نظر به جلسه شماره 497  شورای بررسی و تدوین داروهای ایران به اطلاع می رساند با ورود داروهای ذیل به فهرست داروهای ایران موافقت گردید.

بدیهی است تولید یا واردات این فرآورده منوط به اخذ مجوزهای جداگانه از این اداره کل خواهد بود.

توضیحات

شکل دارو

نام دارو

3gr/sachet

GRANULE,FOR SUSPENSION

Fosfomycin

500 mg

CAPSULE, GELATIN COATED

Clotrimazole

150 IU FSH+150 IU LH

INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED

Menotropins

2mg

TABLET

DIENOGEST

100 mcg

INJECTION, SOLUTION

Carbetocin

2Tab(Estradiol Valerate 3mg)+5Tab:(Estradiol Valerate2mg+Dienogest2mg)+ 17Tab:(Estradiol Valerate2mg+Dienogest 3mg)+2Tab:(Estradiol Valerate1mg)+2Tab: Inactive

TABLET

Contraceptive Four- Phasic

60 mg

Injection, Solution Extended Release

Lanreotide

90mg

Injection, Solution Extended Release

Lanreotide

120mg

Injection, Solution Extended Release

Lanreotide

Oral, Inactivated

Suspension

Cholera Vaccine