مسئولین فنی محترم کلیه شرکتهای داروسازی

آموزش سامانه سلامت محور در زمینه دارو و ملزومات داروئی

با توجه به شروع فاز اول عملیاتی سامانه مدیریت اطلاعات فرآورده‌های سلامت، درحوزه دارو، مکمل و ملزومات داروئی بدینوسیله از کلیه مسئولین فنی دعوت بعمل می آید تا در جلسه آموزشی روز سه شنبه مورخ 93/7/15 از ساعت 13.30 الی 16.30 در محل سالن رازی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران حضور بهم رسانید.

این نشست با هدف شفاف سازی فرآیندها پس از اجرایی شدن سامانه و نحوه ورود اطلاعات باشد.

به همراه داشتن رایانه شخصی و فایل اطلاعات هویتی مرتبط با شرکت و اسکن برخی مدارک مسوولین فنی کمک کننده خواهد بود .