٣ نکته قابل تقدیر وستایش در مراسم روز داروساز توسط انجمن علمى داروسازان:

١.تشویق داروساز داروخانه دار

٢.تکریم طرح داروسازت را بشناس

٣.تجلیل از دانشجویان داروسازى

حرکت سازنده اى که توصیه میشود در آینده نیز ادامه یابد.

در طول سالیان گذشته متاسفانه تنها دستاورد مدیریت هاى داروسازى کشورسیاست هاى تنبیهى در ارتباط با قشر وسیعى از داروسازان در قالب داروخانه بوده که نهایتا منجر به از بین رفتن جایگاه معنوى داروساز و بهانه اى براى ورود ارگانهاى دیگر نظیر دیوان عدالت و صداو سیما گشت.اصرار بیش از حد و سؤال برانگیز ارگانهاى تصمیم گذار دارویى کشور نظیر معاونت غذا و دارو به تنبیه و از بین بردن مقام داروساز تا جایى پیش رفت که مؤسسین از بودن خود در داروخانه  پشیمان شده وهرکدام  در صدد فرار و سپردن مسؤلیت به غیر و چه کسانى از این بازار اشفته سود بردند؟؟؟

پراتیکها و سوداگران دارو .........

ارى اینچنین است اسیب شناسى دلائل ورود غیر داروسازان در حوزه دارو

به خود بیاییم و با اتخاذ سیاستهایى هرچند صورى زمینه بازگشت شخصیت و حرمت داروساز را در حوزه داروخانه فراهم اوریم

سیاست تکریم و تجلیل از داروساز چه داروساز شاغل در داروخانه و چه داروساز دانشجو اقدام بسیار سنجیده و قابل ستایشى است که انجمن علمى داروسازان در مقطع کنونى ان را گرامى داشت.

امیدواریم سایر ارگان هاى ذیربط در حوزه داروسازى کشور نیز پیرو این سیاست ها باشند.