نگاهى به عملکرد انجمن علمى داروسازان ایران:


١.خرید واحد ١٠٠ مترى در محل ساختمان فعلى انجمن جهت ایجاد فضاى اموزشى_کارگاهى در کنار فضاى ادارى فعلى

٢.کمک به ساخت خانه داروساز(انجمن داروسازان)

٣.اختصاص هزینه هاى شام همایش ٩١ به بازسازى مناطق زلزله زده ورزقان

٤.اماده سازى بسترسخت افزارى و نرم افزارى جهت تعویض کارت هاى عضویت فعلى با کارت هاى هوشمند و تحقق این امر

٥.طراحى روشمند انجام بازاموزى به شکل انلاین

٦.ایجاد تغییرات کلى در وبسایت جهت ایجاد ظرفیت باز اموزى هاى انلاین

٧.ارتباط با شهرستان ها و طراحى و اجراى دوره هاى اموزشى و باز اموزى

٨.عقد تفاهم نامه با مراکز علمى و صنعتى کشور

٩.تلاش در راستاى برقرارى ارتباطات بین المللى در جهت ارتقاى سطح اموزش و ایجاد فضاى نواورانه

١٠.برگزارى رایگان بسیارى از همایش هاى بزرگ و سراسرى

١١.ارتباط خوب با شرکت هاى داروسازى


نقاط قوت:


١.به روز رسانى اطلاعات بدنه جامعه داروسازى در داروخانه ها(باز اموزى)

٢.صنعت(سمینارهایى چون Api,ctd,Gmp)

٣.حداکثر بهره ورى :برگزارى ٢٥٢برنامه در این مدت با فقط یک نفر نیروى اجرایى دبیر خانه انجمن

٤.حفظ و تقویت ارتباط با مراکز علمى کشور،مراکز صنعتى،ستادى و تحقیقاتى

٥.تراز مالى قابل قبول به نسبت متوسط انجمن هاى علمى وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکى

٦.توانایى برعهده گرفتن بخشى از وظائف علمى ستادى وزارت بهداشت به شکل بالقوه


نقاط ضعف:


١.نداشتن سالن همایش مستقل

٢.عدم وجود مجله یا هر ارگان انتشاراتى


اقدامات آینده:


١.شروع برنامه هاى انلاین

٢.افزایش کارگاه هاى مرتبط با صنعت با نگاه نیاز محور جهت افزایش دانش تخصصى و فوق تخصصى در این حوزه

٣.تفویض اختیار برخى امور علمى از سوى وزارت بهداشت

٤.ارائه خدمات علمى فراتر از اموزش صرف

٥.پایه گذارى نشریه علمى با رتبه بندى بین المللى

٦.افزایش ارتباطات بین المللى به شکل گسترده

٧.تقویت دبیرخانه

٨.اتمام تعویض کارت هاى عضویت و صدور کارت هاى هوشمند

٩.ایجاد بسترهاى اقدامات علمى جهت افزایش ارائه خدمات به جامعه از سوى داروسازان و در نتیجه افزایش درامد داروسازان