اولین جلسه فعالین گروه هاى فضاى مجازى با حضور مهمانان زیر در سالن همایشهاى رازى برگزار گردید.

١.دکتر زرگرزاده(فارماسیوتکس و مدیر عامل شرکت داروسازى اتى فارمد)

٢.دکتر علیزاده(مدیریت گروه هاى وایبرى)

٣.دکتر انصارى(مسئول فنى و فعال وایبرى)

٤.دکتر قنبرى(موسس داروخانه)

٥.دکتر کاظمى نیا(فعال علمى)

٦.دکتر مرادى(فعال علمى)

٧.دکتر رجبى(دانشجو و فعال علمى)

٨.دکتر اقا یوسف(فعال صنعتى)

٩.دکتر سالم(شورایعالى داروخانه داران)

اهم مباحث مطرح شده:

١.اشنایى و شناخت متقابل فعالین گروه هاى فضاى مجازى از یکدیگر


٢.بررسى عوامل و راهکارهاى ارائه شده در ارتباط با ساماندهى وضعیت اشفته در گروه هاى وایبرى وتلاش در جهت خارج کردن این گروه ها از بن بست کنونى تا ساماندهى نهایى توسط انجمن داروسازان


٣.بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه ساماندهى گروه هاى تلگرام توسط انجمن داروسازان


٤.تلاش درجهت گزینش افراد فعال صنفى و علمى در گروه ها جهت طرح مناسب موضوعات 


٥.ایجاد یک برنامه مدون وسازماندهى شده جهت طرح موضوعات مشخص علمى و صنفى و نتیجه گیرى مشخص


پیشنهادات مطرح شده:

١.انتخاب گروه هاى وایبرى فعال و تعیین  اعضاء فعال جهت مدیریت گروه هاى فوق .


٢.خروج از تمامى گروه هاى وایبرى و ایجاد یک گروه کاملا حرفه اى با اعضاء صرفا فعال گروه ها با مدیریت مشخص


٣.تعیین فورى سوپروایزرهاى علمى و صنفى در گروه ازمایشى تلگرام


٤.طرح موضوعات علمى و صنفى در ابتداى هر هفته توسط اعضاء فعال و نتیجه گیرى در پایان هفته


٥.فرهنگ سازى نحوه مکالمات وبحث در گروه ها و تلاش درجهت ارائه راهکار مشخص و اجتناب از پراکنده گویى جهت ایجاد فضایى لذت بخش در مباحثات


٦.پذیرش انجمن داروسازان ایران به عنوان تنها نهاد صنفى جهت ساماندهى سراسرى گروه هاى فضاى مجازى(تلگرام)


٧.توصیه به انجمن جهت لزوم رعایت انصاف و عدالت در انتخاب مدیران گروه هاى تلگرام و توجه به تمامى طیف هاى داروسازى کشور بالاخص در هسته مرکزى مدیریت گروه ها


٨.برگزارى منظم جلسات فعالین گروه هاى فضاى مجازى


٩.مد نظر قرار دادن هدف نهایى در ارتباط با ایجاد اتحاد و یکپارچگى و لزوم اطلاع رسانى شفاف در تمامى مراحل کار


١٠.عدم ایجاد گروه هاى تلگرام بصورت شخصى تا ساماندهى نهایى توسط انجمن داروسازان


باتشکر

دکتر علیرضا سالم