انگاه که دردمندی سلامت خود را باز می یابد وانگاه که دستانی به نشانه شکر به آسمان بلند میشود ملائک تورا میستاید .روز داروساز بر همه شما مبارک