عکس ها توسط دکتر علیرضا سالم

روز ملی داروساز با حضور پیشکسوتان دارویی در هتل المپیک