«پزشک» با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند


روز پزشک مبارک