جلسه چهارم کمیته مدیریت بحران(کارگروه تعرفه) در تاریخ ٩٣/٥/٢٥ درمحل شرکت مداوا با حضور مهمانان زیر برگزار گردید:

١.دکتر اذرنوش

٢.دکتر خویی

٣.دکتر فاضل

٤.دکتر شهریارى

٥.دکتر درى

٦.دکتر خیر ابادى

٧.دکتر محلاتى

٨.دکتر میرعمادى

٩.دکتر کریمى نژاد

١٠.دکتر والى

١١.دکتر سالم


اهم مباحث:

بحث و تبادل نظر پیرامون ایجاد ساختار مناسب در کمیته و اسیب شناسى دلایل عدم موفقیت در برگزارى جلسات در مکانى مشخص

نظرات ارائه شده:

دکتر سالم:

١.توضیحاتى پیرامون اشکالات در نحوه اطلاع رسانى و دعوت از مهمانان

٢.نبودن مدیریت واحد و قوى جهت ایجاد کارگروه ها

٣.اخلال در برگزارى جلسات در مکانى معین به محوریت انجمن بدلیل بروز اختلافات سلیقه اى در پذیرش مرکزیت انجمن

٤.ایا میتوان به اتحاد و وفاق بزرگان کمیته به قبول مرکزیت انجمن امیدوار بود و در صورت عدم اجماع در این ارتباط تکلیف جامعه داروساز در این برهه حساس  چیست؟


دکتر میرعمادى:

انتظارات ما از تشکیل این کمیته کمک و تقویت انجمن و دعوت از نیروهاى کارامد و تلاش در جهت افزایش بضاعت انجمن در حل موضوعات مختلف بود که در این راستا موفق نبوده و پیشنهاد میشود هر چه سریعتر با هماهنگی اعضاء این هدف محقق شود.


دکتر والى:

ارجاع اهداف کمیته و تشکیل کارگروه ها به انجمن از انجایى که انجمن خود داراى کارگروه هاى فراوانى در این زمینه است حلال مشکل نبوده و سرنوشتى همچون انها را در پى دارد.


دکتر محلاتى:

١.ساماندهى شبکه هاى مجازى امکانپذیر نبوده و نمیتوان مانع فعالیت داروسازان در تشکیل گروه هاى مستقل شد.

٢.افراط در ایجاد نهادهاى موازى انجمن و لزوم تعیین نهاد واقعى و مرجع جامعه داروساز


دکتر کریمى نژاد:

تفکیک فعالیت هاى انجمن داروسازان به دودسته فعالیت هاى فوقانى و تحتانى ودرخواست از این کمیته جهت دخالت در فعالیت هاى فوقانى به قصد کمک به انجمن ولزوم باز گذاشتن دست انجمن در انجام فعالیت هاى تحتانى


دکتر درى:

١.متاسفانه اختلافات شدید فیمابین بزرگان انجمن ها جامعه داروساز را در رسیدن به اهداف دچار مشکل کرده است

٢.لزوم عملیاتى فکر کردن و پرداختن به مسائل اجرایى در طرح هاى گوناگون

٣.لزوم توجه به حرفه داروخانه و داروخانه دارى و استفاده از تجارب پراتیک ها


دکتر خوئى:

١.اختلاف نظر فیمابین مدیریت هاى داروسازى به شدت وجود داشته ونیازمند ایجاد مدیریت واحد و مرکزى در جامعه داروسازى میباشیم

٢.عدم خروجى مناسب از جلسات موجبات خروج اساتید از جلسات میشود

٣.هدف از جلسات میبایست بازبینى همه جانبه از وضعیت داروسازى کشور،شناخت نقاط قوت و ضعف وکم کردن تهدیدها به قصد اعتلاى جامعه داروسازى باشد

٤.عملکرد انجمن داروسازان در انتخابات و عدم حمایت از داروسازان متخصص موجبات انفکاک و شروع اختلافات شدید در جامعه داروساز گشت

٥.مرجعیت صنفى جامعه داروساز انجمن ایران و مرجعیت حرفه اى ما میبایست سازمان نظام پزشکى باشد

٦.سازمان نظام پزشکى داراى وجاهت قانونى بوده و مصوبات شورایعالى نظام پزشکى مستقیما به وزیر جهت تایید منتقل شده و مرجعیت غیر قابل انکار دارد

٧.پیشنهاد استفاده از ظرفیت هاى نظام پزشکى جهت حل موضوعات با کمک از انجمن هاى مختلف


دکتر فاضل:

١.تعیین فورى نام کمیته و دعوت از مراکز مختلف و ایجاد ساختار ان و لزوم مشخص شدن نهاد متولى ان

٢.تفویض اختیارات معاونت غذا و دارو به سازمان نظام پزشکى  و تحول صورت گرفته در ساختار ان بهترین فرصت ایجاد شده جهت بهره بردارى جامعه داروساز میباشد


دکتر شهریارى:

١.اشکالات ایجاد شده ناشى از اشتباهات بزرگان ما بوده و همواره منافع مادى سد راه اتحاد جامعه داروسازى ما بوده

٢.بزرگان انجمن داروسازان از خانه و زندگى خود در راه ایجاد خانه داروساز مایه گذاشته اند

٣.تنها راه حل مشکلات کنار گذاشتن منویات شخصى است


دکتر اذرنوش:


١.متاسفانه ساختار انجمن داروسازان ،داروخانه و ساختار انجمن هاى دیگر ،علمى است و این تغییر ساختار ممکن نیست


٢.فقدان اساتید داروسازى ومتخصصین علم داروسازى در بدنه انجمن داروسازان


٣.یا همگى میبایست زیر چتر انجمن داروسازان قرار گیریم و یا زیر چتر یکى از انجمن هاى دیگر و در غیر اینصورت تنها راه 

پذیرش سازمان نظام پزشکى بعنوان متولى جامعه داروسازى است


٤.سازمان نظام پزشکى داراى پتانسیل بالاى اجرایى است و جامعه داروسازى میبایست از قدرت قانونى ان در کنار نیروهاى انجمن هاى مختلف بهره مند گرددنتایج جلسه:


١.تقویت و ایجاد ساختار کمیته مدیریت بحران و دعوت از تمامى نیروهاى موثر و کارامد برگرفته از تمامى طیف هاى داروسازى


٢.تشکیل جلسات با محوریت سازمان نظام پزشکى و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات جامعه داروساز


٣.تلفیق کمیته با کمیسیون مشورتى سازمان نظام پزشکى جهت طرح مسائل مطرح شده در کمیته با هدف تصویب و ارجاء به شورایعالى نظام پزشکى


٤.تصویب موضوعات در شورایعالى نظام پزشکى و ارجاء به هیات وزیران جهت تصویب نهایى


به قلم دکتر علیرضا سالم