جلسه شورایعالی داروخانه داران تهران در تاریخ ٩٣/٥/٢١ در سالن کنفرانس انجمن داروسازان تهران با حضور مهمانان زیر برگزار گردید:

١.دکتر سعیدلو

٢.دکتر دری

٣.دکتر سجادی

٤.دکتر امین زاده

٥.دکترموسوی

٦.دکتر مقدم

٧.دکتر خداپرست

٨.دکتر فتاح

٩.دکترطلاجوران

١٠.دکتر رزازان

١١.دکتر معطر

١٢.دکتر سالم

١٣.دکتر کریمی نژاد

موضوع مورد بحث:

ساماندهی گروه های فضای مجازی


شرح جلسه:

دکتر سالم:

تشریح کامل دلائل و انگیزه های لازم جهت ساماندهی گروه ها در فضای مجازی و لزوم بکارگیری تمامی توان انجمن به منظور حصول سریعتر نتایج 


دکتر دری:تصمیم انجمن تهران جهت ایجاد هسته مرکزی متشکل از ٥ نفر از فعالین شبکه مویرگی و معرفی انها به انجمن ایران جهت حضور در گروه مرکزی ایران


دکتر سجادی:

درخواست از انجمن تهران جهت تشکیل جلسه فوری در هفته اینده و معرفی اعضاء فوق


دکتر علیرضا سالم