جلسه در تاریخ ٩٣/٥/٢٠ در سالن کنفرانس انجمن داروسازان ایران با حضور مهمانان زیر برگزار گردید:
.دکتر سجادی
٢.دکتر خیری
٣.دکتر دری
٤.دکتر بفخم
٥.دکتر رزازان
٦.دکتر کریمی نژاد
٧.دکتر علیزاده
٨.دکتر والی
٩.دکتر ساعی نیا
١٠.دکتر سالم

موضوع جلسه:
بحث و تبادل نظر پیرامون ساماندهی گروه ها در فضای مجازی

نظرات و پیشنهادات ارایه شده:
دکتر سجادی:    

گزارش عملکرد انجمن در موضوعات مختلف و بیان انگیزه های انجمن ایران جهت ساماندهی فوق الذکر


دکترکریمی نژاد:
١.انتخاب نرم افزار مناسب بغیر از وایبر
٢.لزوم رعایت احتیاط در اطلاع رسانی افراد منتسب به انجمن در گروه های مربوطه
٣.لزوم ایجاد استاندارد مدون جهت امور داروخانه

دکتر والی:    
لزوم تحقیقات بیشتر در ارتباط با ایجاد یک شبکه سراسری جهت ساماندهی گروه ها


دکترساعی نیا:
١.حضور دانشجویان و داروخانه داران در گروه های جداگانه در فضای مجازی
٢.عدم اگاهی و اطلاع توده مردم از موضوعاتی نظیر حق فنی و لزوم اطلاع رسانی


دکتر بفخم:


١.تقویت شاخه دانشجویی
٢.تلاش در جهت ایجاد انسجام و اتحاد جامعه داروسازی از طرق گوناگون
٣.ارتقاءسطح علمی داروسازان از طریق گروه های مذکور
٤.درصد پایین مشارکت داروسازان حتی در گروه های فوق در طی روزهای گذشته


دکترعلیزاده:     


١.تفکیک حق مسئولیت و حق مشاوره مسئول فنی جهت تشویق داروساز مسئول فنی
٢.تلاش در جهت افزایش سود دارو
٣.انتقاد از عملکرد انجمن داروسازان تهران در ارتباط بااتفاقات یک ماه گذشته و عدم برگزاری تجمع
٤.اطلاع رسانی ضعیف انجمن در ارتباط با عملکردهای گذشته
٥.پیشنهاد حضور نماینده انجمن داروسازان در بازرسی ها
٦.عدم هماهنگی طیف های مختلف داروسازان از طرف انجمن
٧.مشاهده ضعف یا سوء مدیریت در عملکرد انجمن
٨.انتساب تشکیل گروه های فضای مجازی به انجمن کاری اشتباه است
٩.ایجاد هیات مدیره در شبکه مجازی و حضور یک یا دو نفر از انجمن در ان


دکتر دری:


١.ورود به فضای وایبر از نظر شرعی خالی از اشکال نیست. 


٢.شبکه مویرگی در رسیدن به اهداف خود در تهران موفق بوده و لزومی به ایجاد گروه های مجازی نیست
٣.اشاره به حضور دو طیف داروساز در جامعه ما شامل طیف داروساز بی تفاوت و طیف داروساز دلسوز اما بی اطلاع

دکتر سالم:     


الف)انگیزه های ساماندهی گروه های فضای مجازی
١.داروسازان در بیان عقاید و نظرات خود ازادند
٢.انجمن یک نهاد صنفی NGO و غیر دولتی است و لزوم وابستگی اعتقادی و عقیدتی بهیچوجه در بین اعضاء ان حس نمیشود
٣.اطلاع رسانی  وتلاش در جهت اگاه ساختن طیف های مختلف داروسازی منحصر به نهاد یا گروه خاصی نیست و یک وظیفه انسانی است
٤.مسئولیت بیان عقیده و اظهار نظر بعهده فقط شخص گوینده بوده مگر انکه شخص مورد نظر منتسب به نهاد یا سازمانی باشد
٥.لزوم عدم تلاش در جهت ایجاد تشکیلات پلیسی و ایجاد بستر مناسب از طرف انجمن جهت بیان عقاید و نظرات
٦.بهتر ان است که ایده ساماندهی این گروه ها از طرف انجمن بصورت پیشنهاد باشد تا دستورالعمل

ب)ساختار مناسب جهت ساماندهی گروه ها

١.ساماندهی با انتخاب نوع نرم افزار مناسب
الف)مقایسه نرم افزارهای وایبر ،واتس اپ و تلگرام از بعد فنی
ب)مقایسه نرم افزارهای فوق از جهاتی دیگر

2.ساماندهی با انتخاب سیاست مناسب جهت دسته بندی داروسازان در گروه های مختلف
الف)جغرافیایی
ب)شغلی
پ)سنی
ج)ائتلافی
د)موارد ١ و
٢

ج)اهداف ساماندهی گروه ها:
١.ایجاد رفاقت و دوستی
٢.اطلاع رسانی
٣.ایجاد یکپارچگی و اتحاد
٤.حل و فصل موضوعات کاری
٥.ارتقاءعلمی
٦.ارتقاءسطح کیفی خدمات
٧.ارائه راهکار و انتقال به سطوح بالاتر
٨.گزارش ان لاین از بازرسی های صورت گرفته از داروخانه ها
٩.تبادل دارویی فیمابین داروخانه ها
١٠.استخدام پرسنل
و .............

به قلم جناب آقای دکتر سالم