طرح تحول نظام سلامت

همراه با اجرای گام به گام برنامه های طرح تحول نظام سلامت و با توجه به  الزامات دستورالعمل نحوه تامین و تجویز دارو و ملزومات پزشکی ابلاغی به شماره 92/100 مورخ 8/2/93 مقام محترم وزارت، اقتضا دارد داروهای موردنظر کمیته دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها صرفا" براساس فهرست رسمی داروهای ایران که مصوب شورای قانونی مربوطه (متشکل از صاحبنظران و متخصصین پزشکی و داروسازی )می باشد تائید و تامین شود و پزشکان بیمارستان (در کلیه بخش های سرپائی بستری اورژانس ....) ملزم به تجویز دارو از فهرست تعیین شده کمیته مذکور باشند. نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده معاونت غذا و داروی دانشگاه خواهد بود.

هم چنین به منظور تسهیل دسترسی و سرعت اطلاع رسانی به موقع به مخاطبین طرح ترتیبی اتخاذ شده است تا آخرین دستورالعمل ها و مقررات مربوط به اجرای طرح فوق الذکر و تغییرات و الحاقات آن از جمله اعلام فهرست داروهای رسمی ایران، آخرین تخفیفات داروئی برای بیماران خاص و صعب العلاج، فهرست قیمت های مصوب دارو و ملزومات پزشکی ... در سایت سازمان غذا و دارو جهت اطلاع رسانی به روز ارائه شود