جلسه اول کارگروه مشورتی پیگیری تعرفه و ارتقاء خدمات در تاریخ ٩٣/٥/١٨ در سالن کنفرانس انجمن داروسازان تهران با حضور مهمانان زیر برگزار گردید:

١.دکتر اذرنوش

٢.دکتر شهریاری

٣.دکتر پیرصالحی

٤.دکتر خیرابادی

٥.دکتر سجادی

٦.دکتر سعیدلو

٧.دکتر کریمی

٨.دکتر محلاتی

٩.دکتر کریمی نژاد

١٠.دکتر والی

١١.دکتر سالم

اهم مباحث مطرح شده:

١.گزارش مجمع عمومی نظام پزشکی توسط دکتر شهریاری

٢.گزارش عملکرد انجمن داروسازان در طول یک ماه گذشته توسط دکتر سجادی

٣.پیشنهادات دکتر خیر ابادی در باب ملاقات با نهادهای قانونگذار

٤.تاکید دکتر اذرنوش مبنی بر احتیاط در برخورد با دیوان عدالت و لزوم دوری از جنجال

٥.اشاره به احتمال خروج از دستور بحث حق فنی در دیوان عدالت توسط دکتر پیرصالحی


نکات مهم در جلسه :

١. عدم حضور بزرگانی نظیر دکتر خویی،دکتر غلامی،دکتر فاضل ،دکتر میر عمادی،دکتر کبریایی و .........


٢.عدم برنامه ریزی جهت ساماندهی گروه های کاری در کمیته

٣.با خبر شدن از برگزاری جداگانه جشن داروسازی توسط انجمنهای داروسازان و بالینی در سالن های مختلف

و جامعه داروسازی کماکان در پی اتحادی پویا......

دکتر علیرضا سالم