جلسه هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در تاریخ  ٩٣/٥/١٦ با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن داروسازان وحضور مشاوران دعوت شده در سالن اجتماعات خانه داروساز برگزار گردید

ونتایج ان به شرح زیر میباشد:


١.تصویب تشکیل کارگروه مشورتی پیگیری تعرفه و ارتقاء خدمات دارویی در انجمن و بکار بردن این نام به جای کمیته مدیریت بحران


٢.شروع اولین جلسه این کارگروه در تاریخ ٩٣/٥/١٨ در خانه داروساز با هدف ساماندهی امور مربوطه به مدیریت دکتر اذرنوش

٣.ساماندهی گروه های فعال در فضاهای سایبری طی هفته اینده در انجمن داروسازان (تاریخ جلسه متعاقبا اعلام میشود)


٤.اتفاق نظر پیرامون تلاش در جهت بکارگیری تمامی ابزارهای انجمن به منظور یکپارچگی جامعه داروسازی و رفع سوء تفاهمات پیش امده در گذشته با دعوت از تمامی طیف های داروسازی و ایجاد جلسات مناظره


٥.تلاش در جهت ایجاد کارگروه تحقیق و توسعه و لزوم تدوین استراتژی جامعه داروساز ( به پیشنهاد دکتر سید سجاد حسینی) 


دکتر علیرضا سالم

شورایعالی داروخانه داران ایران